آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی


آموزش شناسایی خدمات و تکمیل شناسنامه خدمت

دانلود

فرم خام شناسنامه خدمت ملی

دانلود

فهرست خدمات دستگاه های اجرایی

خدماتی از دستگاه های اجرایی که در سطح ملی احصاء گردیده اند.

دانلود

دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی برای کلیه دستگاه های اجرایی

نسخه ۴

دانلود

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی (مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات) و آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوب شورای عالی اداری)

دانلود

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص «دوره های آموزش کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات»

دانلود