آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی


دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار

ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تمام دستگاه های اجرایی

دانلود

شناسنامه سامانه های اطلاعاتی

طراحی شده توسط مرکز مسفا جهت دستگاه های اجرایی

دانلود

شناسنامه فرآیندهای کسب و کاری دستگاه های اجرایی

ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تمام دستگاه های اجرایی

دانلود

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تمام دستگاه های اجرایی

دانلود

سامانه‌های ما