106
پروژه پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور در مسابقات جهانی wsis2024، پذیرفته و کاندید برد جایزه شده است.

پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور در مسابقات جهانی wsis2024

به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت عتف، پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی به عنوان یکی از پروژه های برتر اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۴ WSIS در بخش جایزه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی انتخاب شد.

به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت عتف، پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی به عنوان یکی از پروژه های برتر اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۴ WSIS در بخش جایزه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی که به نشانی https:٫٫usw.msrt.ir در دسترس عموم قرار دارد و گام موثری در راستای هوشمندسازی خدمات دانشگاهی کشور به شمار میرود سال گذشته و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت علوم تحقیقات و فناوری راه اندازی شده است.

هدف از ایجاد این پنجره یکپارچگی و مدیریت دسترسی به خدمات مراکز ارائه دهنده خدمت تحت پوشش وزارت عتف است. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم در قالب این سامانه قادرند به دانشجویان اساتید دانش آموختگان و عموم مردم خدمات برخط ارائه دهند.

بخش جایزه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۴) WSIS) هر ساله جهت ارزیابی پروژه ها و فعالیت هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راستای توسعه پایدار با استفاده از ICT در کشورها انجام میشوند برگزار میشود.

شایان ذکر است پروژه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در سال ۲۰۲۳ به عنوان یکی از پروژه های برتر خط عمل دولت الکترونیک موفق به کسب جایزه ۲۰۲۳ WSIS Prize Champion شد.

متولی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران است و هم اکنون به نشانی my.gov.ir آماده خدمت رسانی است.

آخرین اخبار