آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

عنوان تاریخ ایجاد
تدوین معماری سازمانی سرویس گرا در استانداری کرمانشاه 1477978714 مشاهده
سیستم نرم افزاری گزارش های آماری و مدیریتی دانشگاه رازی (داشبورد مدیریتی) 1477978860 مشاهده
تدوین و اجرای پروژه ی حاکمیت خدمات فناوری اطلاعات در مجموعه ی گردش آفرینان کردستان 1477978908 مشاهده
مدلسازی و بهبود فرآیندهای کسب و کاری (BPM) مدیریت اداری و مالی دانشگاه رازی 1523188076 مشاهده