آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

عنوان تاریخ ایجاد
کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی گروه های پایه و دندانپزشکی 1494133847 مشاهده
تدوین برنامه جامع استان مجازی کرمانشاه 1494133802 مشاهده
سیستم جامع برگزاری مناقصه ها اداره نوسازی مدارس 1477978478 مشاهده
کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی گروه های بالینی 1494133844 مشاهده
پروژه تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات شهرداری کرمانشاه 1499667292 مشاهده
پروژه تدوین مدل مرجع خدمات استانی و شهری دولت ایران 1505120853 مشاهده