آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

عنوان تاریخ ایجاد
شرکت اعضای آزمایشگاه در دوره های معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی 1477977927 مشاهده
گزارش ها و ارائه ها 1486188069 مشاهده
مقاله ها 1486189275 مشاهده
پایان نامه ها 1486190138 مشاهده
ارائه ی مدل مفهومی برای سطح بندی جغرافیایی خدمات در دولت الکترونیک 1523186599 مشاهده
قواعد شناسایی خدمات و الگوهای کارکردی آن ها 1523187737 مشاهده