آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

عنوان تاریخ ایجاد
شرکت اعضای آزمایشگاه در دوره‌های تخصصی معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی و اخذ مدرک مدرسی معماری سازمانی 1547316529 مشاهده
برگزاری همایش خدمات الکترونیک استانی و احصا پروژه¬های فناوری اطلاعات 1547316551 مشاهده
برگزاری دوره مستندسازی فرآیندهای سازمانی بر اساس مدل BPMN در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت 1547316604 مشاهده
ارائه مقاله با عنوان " قواعد شناسایی خدمات و الگوهای کارکردی آن ها " در اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی 1547316625 مشاهده
ارائه ی مقاله با عنوان " ارائه ی مدل مفهومی برای سطح بندی جغرافیایی خدمات در دولت الکترونیک " در اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی 1547316688 مشاهده
برگزاری دوره معماری سازمانی در شرکت برق منطقه ای کرمانشاه 1547547159 مشاهده

سامانه‌های ما