آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

عنوان تاریخ ایجاد
پیشنهادیه سیستم نرم‌افزاری گزارش‌های آماری و مدیریتی دانشگاه رازی (داشبورد مدیریتی) 1547316318 مشاهده
پیشنهادیه تدوین معماری سازمانی سرویس گرا در استانداری کرمانشاه 1547316340 مشاهده
پیشنهادیه طراحی سامانه جامع مرکز آموزش های آزاد دانشگاه رازی 1547316385 مشاهده
پیشنهادیه مدل پیاده سازی خدمات استانی دولت و الگوهای الکترونیکی شدن آنها (به سازمان فناوری اطلاعات) 1547316585 مشاهده
پیشنهادیه معماری تطبیقی برق منطقه ای کرمانشاه 1547546246 مشاهده

سامانه‌های ما