آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

عنوان تاریخ ایجاد
مشارکت در ایجاد و عملیاتی شدن مرکز نوبت‌دهی الکترونیک 1547315053 مشاهده
پروژه طراحی سامانه جامع خدمات آزمایشگاهی دانشگاه رازی 1547316175 مشاهده
پروژه شناسایی محتوای قابل گردش بر روی مرکز تبادل خدمات استانی (PIX) 1557575228 مشاهده
پروژه تدوین معماری سازمانی تطبیقی شرکت برق منطقه ای غرب 1557575299 مشاهده
پروژه تحلیل، طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم گزارش های مدیریتی شرکت برق منطقه ای غرب 1557575425 مشاهده
پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی 1557575511 مشاهده

سامانه‌های ما