آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

عنوان تاریخ ایجاد
پروژه تدوین مدل مرجع خدمات استانی دولت الکترونیک ایران 1547314521 مشاهده
پروژه تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات شهرداری کرمانشاه 1547314583 مشاهده
تدوین برنامه‌ی جامع استان مجازی 1547314685 مشاهده
سامانه جامع برگزاری مناقصات و نوسازی مدارس 1547314724 مشاهده
سامانه کارنامه‌ی آموزش اعضای هیئت‌علمی پایه و دندان‌پزشکی 1547314835 مشاهده
سامانه کارنامه‌ی آموزشی اعضای هیئت‌علمی بالینی 1547314878 مشاهده
نظارت بر پروژه‌ی برنامه‌ریزی جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات شرکت توزیع برق 1547314926 مشاهده

سامانه‌های ما