آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

گزارش ها و ارائه ها

 

عنوان نویسنده / ارائه دهنده لینک دانلود
چارچوب معماری دولت الکترونیک نیوزلند دکتر فرهاد مردوخی دانلود
چارچوب معماری دولت الکترونیک سنگاپور فاطمه فتحی دانلود