آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

پروژه تدوین مدل مرجع خدمات استانی دولت الکترونیک ایران

در چارچوب دولت-الکترونیک ایران، ارائهی خدمات یکپارچه و هماهنگ به مردم از اهداف کلیدی و اصلی است که بر اساس آن، خدمت-محوری بهجای سازمان-محوری از اصول اساسی این چارچوب است. رسیدن به این اصل به آن معنی است که خدمات دولتی مبتنی بر زیرساختهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، بتوانند مستقل از سازمانهای ارائه دهنده به صورت یکپارچه و هماهنگ به مردم عرضه شوند. بنابراین دولت الکترونیک خدمات خود را به صورت شهروند-محور، ارائه میدهد و ممکن است برای ارائه ی خدمتی مانند صدور مجوز یک کسب وکار، فرآیندی اجرا شود که خدمات کوچکتری را از سازمانهای مختلف باهم ترکیب و هماهنگ نماید. حصول چنین هدفی نیازمند برآورده شدن شروطی مانند کارآمدی فرآیندهای درون سازمانها، تعامل پذیری و هماهنگ شدن سازمانها با یکدیگر میباشد. برای دستیابی به این اهداف، لازم است چارچوب معماری دولت-الکترونیک در سطوح مختلف ملی، استانی، شهری و سازمانی مطابق با یک مدل معماری استاندارد، تدوین و اجرا گردد.

مدل مرجع خدمات استانی دولت الکترونیک، مجموعه یکپارچه و کامل همه خدماتی که دولت در مقیاس استانی، شهری و روستایی، ملزم به ارائه آن به مخاطبان است و در قالب یک مدل سلسله مراتبی از خوشه های خدمت ، گروه خدمت، خدمت و زیرخدمت ارائه میگردد، به طوریکه تا حد امکان استانداردهای یکسانی در دانهبندی، نامگذاری و گروهبندی خدمات رعایت شده باشد. این خدمات شامل تمامی خدماتی می شود که دولت از طریق دستگاههای اجرایی خود در استان ارائه میدهد که ممکن است مستقیماً با مخاطبین در ارتباط باشند و یا به عنوان خدمات پشتیبانی برای عینیت بخشیدن به خدمات دیگر لازم است در کسب وکار دولت، وجود داشته باشد.