آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

پروژه تدوین برنامه ی راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات شهرداری کرمانشاه با رویکرد تحقق شهر هوشمند

در این پروژه، به طور خلاصه چارچوب کلی برای برنامه فاوای شهرداری کرمانشاه پیشنهاد داده شده است.  در تدوین برنامه، افق حرکت به سوی شهر هوشمند مورد توجه قرارگرفته است. بعلاوه، استفاده از تجارب دیگرشهرهای کشور به صورت ویژه مد نظر قرار داده شده است. خروجی نهایی برنامه فاوای شهرداری را در سه برهه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نشان داده و راه‌کارهای عملی برای اجرا و عملیاتی شدن آنها را به تصویر کشیده است. تحقق شهر هوشمند صرفا برعهده شهرداری نبوده و با توجه به جنبه‌های مختلف شهر هوشمند و شاخص های آن،در گرو مشارکت تمامی سازمانها و بخش خصوصی هم می‌باشد. با این‌ حال، شهرداری می‌تواند به عنوان پرچم‌دار این تفکر در شهر عمل نماید و سعی کند خدمات و رویکردهای خود را در مسیر تحقق چنین شهری، تنظیم و هدایت نماید. به همین دلیل در برنامه پیشنهادی، با افق شهر هوشمند تمرکز روی تدوین برنامه شهرداری شده است و  برنامه ای در دو سطح راهبردی و عملیاتی ارائه گردیده است.