آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

پایان نامه ها

 

Title Author  
An Evaluation of Enterprise Architecture Frameworks for E-Government Ali Sabah Al-Sailawi download