آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

نظارت بر پروژه‌ی برنامه‌ریزی جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات شرکت توزیع برق

در این پروژه، آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا، وظیفه نظارت بر پروژه برنامه جامع فناوری اطلاعات شرکت توزیع برق کرمانشاه را برعهده گرفته است. این برنامه توسط دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در حال اجرا می باشد و آزمایشگاه متولی تطابق آن با چارچوب ها و روشهای صحیح تدوین برنامه می باشد و مراقبت از این که خروجی های نهایی، برای شرکت توزیع برق، استفاده کاربردی داشته باشند.

سامانه‌های ما