آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

مقاله ها

 

عنوان نویسندگان  
بررسی الزامات فنی و محیطی در تدوین راهبردهای خدمات الکترونیک: مطالعه موردی شهر مجازی کرمانشاه علی رستم پور - فرهاد مردوخی دانلود