آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

معرفی اعضا:

  • فرهاد مردوخی - دکتری مهندسی نرم افزار
  • مهنوش فتاحی - کارشناس ارشد سیستم های اطلاعاتی و مهندس نرم افزار
  • محمد کاظمی فرد - دکتری مهندسی نرم افزار
  • علی رستم پور - کارشناسی ارشد معماری سازمانی
  • رامین روشن قیاس- کارشناس ارشد نرم افزار
  • ماجد نچراک- کارشناس ارشد نرم افزار
  • سمانه مولوی- دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  • علی جوادیان- دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
  • فرزاد سلیمی- کارشناس نرم افزار

سامانه‌های ما