آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

ارائه مقاله با عنوان " قواعد شناسایی خدمات و الگوهای کارکردی آن ها " در اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

چکیده مقاله:

الكترونيک ایران است که سرآغازی برای الكترونيكی شدن خدمات در یک نظام منسجم، یكپارچه و هماهنگ است. اخيرا، مدل مرجع
خدمات ملی در این راستا ارائه شده است و سعی نموده است تا مدل و نقشهای برای تقسيمبندی موضوعی خدمات مستقل از
دستگاههای ارائهدهنده آن ارائه نماید، ضمن اینكه الگوهای کارکردی خدمت را برای شناسایی سادهتر خدمات ارائه داده است.
در مقاله حاضر، ضمن تشریح مفاهيم تكميلی خدمات و روابط بين آنها، برای نخستين بار هشت قاعدهی کلی جهت شناسایی خدمت
ارائه شده است که می تواند به منظور اعتبارسنجی صحت و کفایت یک فعاليت، برای تلقی به عنوان یک خدمت خوش تعریف، مورد
استفادهی کارشناسان و برنامهریزان قرار گيرد.
هم چنين در این مقاله، به تكميل الگوهای کارکردی خدمات، تصحيح و ذکر مصادیق آنها پرداخته شده است. این الگوها انواع
خدمات دولت را به صورت کامل پوشش داده و می توانند به منظور کسب اطمينان از احصا کامل خدمات یک سازمان، مفيد واقع
شوند.