آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

صدور نامه حسن انجام کار توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پیرو قرارداد پژوهشی به شماره ۵۳۷۳۷ مورخه ۹۴/۱۱/۱۱ ما بین دانشگاه رازی و دانشگاه علوم پزشکی با عنوان نصب و راه اندازی سامانه کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، نامه حسن انجام کار برای آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی و تیم پیاده سازی پروژه (به عنوان واحد پژوهشی دانشگاه رازی) توسط معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صادر گردید.

امه حسن انجام کار توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه