آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

شرکت اعضای آزمایشگاه در دوره های معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

در راستای حمایت ها سازمان فناوری اطلاعات ایران از ایجاد بسترهای فنی و علمی به منظور بهره برداری از آزمایشگاه معماری سازمانی در دانشگاه رازی کرمانشاه، دوره های آموزشی معماری سازمانی توسط آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی به مدت 72 ساعت برگزار گردید که اعضای تیم آزمایشگاه معماری سازمانی کرمانشاه، ضمن شرکت در این دوره ها، موفق به قبولی در آزمون پایان دوره و دریافت گواهینامه ی آموزشی معماری سازمانی گردیدند. محتوای آموزشی این دوره ها به صورت خلاصه به شرح زیر است:

 1. كليات و مفاهيم معماري سازماني
 2. فرآيند معماري سازماني
 3. آشنايي با برنامه‌ريزي راهبردي فناوري اطلاعات
 4. معرفي چارچوب‌هاي معماري سازماني
 5. متدولوژي‌هاي توسعه معماري سازماني
 6. چارچوب و متدولوژي معماري TOGAF
 7. ابزارهاي معماري سازماني
 8. سرويس‌گرايي و معماري سازماني سرويس‌گرا
 9. مدیریت خدمات فاوا (ITIL)
 10. ارزيابي و بلوغ معماري سازماني
 11. پياده‌سازي و نگهداري معماري سازماني
 12. بررسي روند كنوني معماري سازماني
 13. برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
 14. بازمهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 15. معماری نرم افزار

شرکت اعضای آزمایشگاه در دوره های معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی