آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

سامانه کارنامه‌ی آموزشی اعضای هیئت‌علمی بالینی

سامانه کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی گروه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی، با هدف مدیریت روال سلسه مراتبی ثبت و تائید نمرات کارنامه های آموزشی اعضای هیئت علمی گروه های بالینی دانشگاه های علوم پزشکی جهت ترفیع پایه اساتید و انتخاب استاد نمونه، توسط تیم پیاده سازی آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی در پائیز 1395 طراحی و پیاده سازی گردید. بعد از پیاده سازی، بر اساس قرارداد منعقد شده (قرارداد به شماره 41596 مورخ 1395/7/26) مابین تیم پیاده سازی و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (جناب آقای دکتر نجفی) بر بستر سرورهای وب ارائه و در اختیار آن معاونت قرار گرفت. در حال حاضر بیش از 6 ماه از پیاده سازی سامانه فوق می گذرد. و در این بازه زمانی توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مورداستفاده قرارگرفته است. و تمامی نیازهای آن واحد درزمینه مدیریت کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی را پشتیبانی می نماید.

سامانه‌های ما