آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

سامانه کارنامه‌ی آموزش اعضای هیئت‌علمی پایه و دندان‌پزشکی

سامانه کارنامه آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و داندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، با هدف مدیریت روال سلسه مراتبی ثبت و تائید نمرات کارنامه های آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی جهت ترفیع پایه سالیانه اساتید و انتخاب استاد نمونه، توسط تیم پیاده سازی آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی در زمستان 1394 طراحی و پیاده سازی گردید. بعد از پیاده سازی، بر اساس قراداد منعقد شده (قرارداد به شماره 53737 مورخ 1394/11/11) بین تیم پیاده سازی و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (جناب آقای دکتر نجفی) بر بستر سرورهای وب ارائه و در اختیار آن معاونت قرار گرفت. در حال حاضر بیش از 15 ماه از پیاده سازی سامانه فوق می گذرد. و در این بازه زمانی توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. و تمامی نیازهای آن واحد در زمینه مدیریت کارنامه آموزشی اعضای هیأت علمی را پشتیبانی می نماید.

سامانه‌های ما