آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

سامانه جامع برگزاری مناقصات و نوسازی مدارس

در راستای عقد قراردادی بین دانشگاه رازی و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه، سیستم جامعی برای برگزاری مناقصه ها روی وب طراحی و پیاده سازی گردید. مهمترین ویژگی های این سیستم جامع بودن، فرآیند گرا بودن، سرویس گرا بودن و پویایی آن است به گونه ای که برگزاری مناقصه در قالب فرآیند طراحی شده توسط سیستم به طور اتوماتیک، اجرا می گردد.

سامانه‌های ما