آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

اعضای آزمایشگاه

  • فرهاد مردوخی - دکتری مهندسی نرم افزار - سوابق و رزومه کاری
  • محمد کاظمی فرد - دکتری مهندسی نرم افزار
  • حامد منکرسی - دکتری هوش مصنوعی
  • علی رستم پور - کارشناسی ارشد معماری سازمانی 
  • مهنوش فتاحی - مهندس نرم افزار و کارشناس ارشد سیستم های اطلاعاتی
  • طیب مرادی - کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
  • جواد چنگیزی - مهندس نرم افزار و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
  • قباد پالوانه - مهندس نرم افزار و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
  • سمیرا بسامی - مهندس نرم افزار و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
  • فرزاد عظیمی پور - مهندس نرم افزار

ساختار سازمانی

اعضای آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه