آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی به عنوان مرجع علمی و کاربردی معماری سازمانی و چارچوبهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با تمرکز بر رویکرد سرویس گرا، شناخته می شود و نقش برجسته ای دراجرا، مشاوره و نظارت بر پروژه ها، تولید دانش، فرهنگ سازی و آموزش در حوزه کاری خود دارد.

ماموریت

ماموریت آزمایشگاه، گسترش و نهادینه نمودن تفکر و فرهنگ معماری سازمانی مطابق با نقشه راه دولت الکترونیک کشور، از طریق فعالیت های پژوهشی، آموزشی، اجرایی و نظارتی است که با تکیه بر نیروهای جوان، مستعد و با انگیزه خود در همکاری با متخصصین با تجربه و بهره برداری از فناوریهای جدید با رویکرد سرویس گرا، توجه خود را بیشتر به سازمانهای منطقه غربی کشور، معطوف می نماید.

خدمات آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی

  • مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های معماری سازمانی
  • آموزش و فرهنگ سازی در حوزه معماری سازمانی و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  • ارائه خدمات یکپارچگی بین سیستم ها بر مبنای معماری سرویس گرا
  • مشاوره و همکاری در تهیه RFP، امکان سنجی پیشنهادیه های اجرای پروژه های معماری سازمانی
  • انجام پژوهش های علمی و کاربردی در حوزه معماری سازمانی و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  • اجرای پروژه های معماری سازمانی تحت نظارت آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی
  • مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های اصلاح فرآیند با رویکرد سرویس گرا در سازمانها
  • سنجش کیفیت خدمات الکترونیک
  • مشارکت در تهیه و تدوین استانداردهای محصولات و خدمات فناوری اطلاعات زیر نظر نهادهای ذیصلاح