آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

تدوین و اجرای پروژه ی حاکمیت خدمات فناوری اطلاعات در مجموعه ی گردش آفرینان کردستان