آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

تدوین معماری سازمانی سرویس گرا در استانداری کرمانشاه

تدوین معماری سازمانی سرویس گرا در استانداری کرمانشاه، عنوان پیشنهادیه ای است که به استانداری داده شده است تا به عنوان دستگاه اصلی حاکمیتی در استان، ضرورت تدوین و اجرای معماری را در توسعه دولت الکترونیک تجربه نموده و به دیگر سازمانها نیز پیشنهاد دهد. در این پیشنهادیه، تدوین معماری سازمانی استانداری با هدف هماهنگی و یکپارچگی در تمامی سطوح فناوری، داده ای، سیستمی، فرآیندی و کاربری، مورد نظر بوده است. رویکرد این معماری پیروی از چارچوب ملی معماری کشور می باشد که بتواند ضمن جاری کردن تفکر معماری در استانداری، چارچوبی برای توسعه دولت الکترونیک استانی نیز باشد.