آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

تدوین برنامه جامع استان مجازی کرمانشاه

برنامه جامع استان مجازی کرمانشاه طرحی راهبردی برای مفهوم‌سازی و تبیین ابعاد استان مجازی و همچنین استخراج مؤلفه‌های راهبردی است. طرح استان مجازی کرمانشاه در قالب یک سند مستقل و هشت پیوست فرهنگی، امنیتی، محتوایی، دانش و فناوری، خدمات، زیرساخت ارتباطی، اقتصادی و اشتغال است. این پروژه شامل 57 طرح اصلی و بیش از  128پروژه تعریف شده و شناسنامه‌دارمی باشد. از مهمترین برنامه‌های راهبری این طرح می‌توان به ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان از طریق مشاغل دانش‌بنیاد در فضای مجازی، مشارکت فعالانه مردم در ایجاد و حفظ استان مجازی، بهره‌گیری از توانمندی‌های استان و تلاش برای توانمندی‌های بیشتر اشاره کرد. توسعه خدمات شهری و روستایی، توریسم درمانی مجازی، ایجاد پورتال استان مجازی کرمانشاه و گسترش کسب و کارهای اپراتوری مجازی از دیگر جنبه های این طرح است.