آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

با مشارکت آزمایشگاه معماری سازمانی و شرکت گلستان، در مهرماه سال 97 دوره معماری سازمانی در شرکت برق منطقه ای غرب برگزار گردید. در این دوره که جمعا به مدت 24 ساعت و در 7 روز به منظور آموزش نیروهای فناوری اطلاعات شرکت برق منطقه ای برگزار شد، سرفصل های مهمی هم چون مفاهیم اصلی معماری سازمانی، چارچوب توگف، پیاده سازی و نگهداری معماری و ارزیابی بلوغ معماری سازمانی توسط مدرسین آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی آموزش داده شد. هم چنین، مروری بر معماری مرجع شرکت های برق منطقه ای (RECRA) توسط مدیر فنی واحد معماری سازمانی شرکت گلستان صور گرفت.

سامانه‌های ما