آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

ارائه ی مقاله با عنوان " ارائه ی مدل مفهومی برای سطح بندی جغرافیایی خدمات در دولت الکترونیک " در اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

چکیده مقاله:

شناسایی، نامگذاری، دانهبندی و سطحبندی جغرافیایی خدمات، یکی از موضوعات اساسی و مهم در برنامه دولت الکترونیک است که سرآغازی برای الکترونیکی شدن خدمات، در یک نظام منسجم و هماهنگ است. به تازگی، مدل مرجع خدمات ملی در این راستا ارایه شده است و سعی نموده است تا مدل و نقشهای برای تقسیمبندی موضوعی خدمات، مستقل از دستگاههای ارائهدهنده آن ارائه نماید، و همچنین مفاهیمی مانند الگوهای خدمت، برای شناسایی سادهتر خدمات بیان شده است. با این وجود به دلیل گستردگی ارائه خدمات دولت در سطوح مختلف جغرافیایی مانند ملی، استانی و شهری، ضرورت دارد که راهکارهایی برای سطحبندی خدمات ارائه شود تا به عنوان مدل و نقشهای در اختیار برنامهریزان و کارشناسان قرار گیرد که بتوان از آنها در پیادهسازی و استقرار خدمات الکترونیکی دولت، استفاده کرد. در این مقاله ضمن بهرهگیری از مدل مرجع خدمات ملی و بررسی کشورهای مختلف در حوزه سطح بندی خدمات، مدلی مفهومی برای سطح بندی خدمات با توجه به شرایط حکومتی دولت ایران و ساختار دستگاه های اجرایی آن، با هدف استقرار صحیح خدمات الکترونیک دولت در چهار سطح ملی، منطقهای، استانی و شهری پیشنهاد شده است.