آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

ارائه مقاله با عنوان " قواعد شناسایی خدمات و الگوهای کارکردی آن ها " در اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

سامانه‌های ما